[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Hỗ trợ cập nhập đơn giá trên phiếu nhập kho từ chi nhánh khác chuyển đến sau khi tính lại giá xuất kho ở chi nhánh chuyển hàng đi.
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Nghiệp vụ\Kho\Cập nhập đơn giá trên phiếu nhập kho từ chi nhánh khác chuyển đến.
2. Khi chọn Theo thời gian, chọn khoảng thời gian cần cập nhật.
3. Khi chọn Theo số chứng từ, nhập số chứng từ nhập kho cần cập nhập.

4. Nhấn nút Thực hiện. => Chương trình sẽ tự động cập nhật đơn giá và tính lại thành tiền cho các mặt hàng trên phiếu nhập kho từ chi nhánh khác chuyển đến giống với phiếu xuất kho ở chi nhánh chuyển đi tương ứng


Xem thêm