[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R42 > 4. Cập nhật 32 chi cục thuế đã được hợp nhất theo công văn số 3669/TCT-CNTT

4. Cập nhật 32 chi cục thuế đã được hợp nhất theo công văn số 3669/TCT-CNTT


  
1. Mục đích
Thực hiện cập nhật trên phần mềm 32 chi cục thuế đã được hợp nhất theo công văn số 3669/TCT-CNTT.
2. Chi tiết thay đổi
   Cập nhật 32 chi cục thuế theo quy định mới nhất trên thiết lập thông tin cơ quan thuế, đại lý thuế:
 • Vào Nghiệp vụ\Thuế\Thiết lập thông tin cơ quan thuế, đại lý thuế, đơn vị cung cấp DV kế toán...

Tại Tab Cơ quan thuế, chương trình cập nhật được thông tin chi cục thuế thay đổi theo quy định mới nhất.

 • Cập nhật thông tin các chi cục thuế theo quy định mới nhất trên các tờ khai thuế lần đầu:
- Vào phân hệ Thuế\Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT). Chọn Tờ khai lần đầu\PL 01-5/GTGT: Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh XD, lắp đặt, bán hàng bất động sản ngoại tỉnh:

- Trên phụ lục Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh XD, lắp đặt, bán hàng bất động sản ngoại tỉnh, trường thông tin Cơ quan thuế quản lý: Cập nhật lại danh sách tên các chi cục thuế theo quy định mới nhất để đảm bảo kế toán lập tờ khai thuế chính xác.

 • Cập nhật thông tin các chi cục thuế theo quy định mới nhất trên các tờ khai thuế bổ sung:
- Vào phân hệ Thuế\Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT). Trên tờ khai bổ sung Tab 01/KHBS, trường thông tin Tên cơ quan thuế quyết định hoàn thuế: Cập nhật lại các chi cục thuế theo danh sách mới nhất.

- Thực hiện tương tự đối với các tờ khai sau:
  1. Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)
  2. Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT)
  3. Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN)
  4. Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)
  5. Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN)


  Xem thêm