[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mô tả nghiệp vụ
Hiện nay, khi đơn vị nâng cấp từ AMIS-Kế toán 1.0 lên AMIS-Kế toán 2.0 thì vẫn cho phép khách hàng quyết toán năm 2018 trên AMIS-Kế toán 1.0. Khi đó số dư cuối năm 2018 có thể thay đổi, kế toán sẽ phải cập nhật lại số dư ban đầu của dữ liệu năm 2019 cho đúng với dữ liệu năm 2018 đã quyết toán.
  2. Các trường hợp nghiệp vụ
  Việc cập nhật số dư đầu kỳ được thực hiện trên phần mềm như sau:
  1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu: tích chọn "Cập nhật số dư", chương trình hiển thị danh sách chi tiết các số dư bị thay đổi

  2. Sau khi kiểm tra xong các số dư bị thay đổi, người dùng có 2 lựa chọn:
  • Chọn "Cập nhật tất cả" nếu người dùng muốn cập nhật tất cả số dư bị thay đổi
  • Chọn "Cập nhật từng nhóm" nếu người dùng chỉ muốn cập nhật cho 1 nhóm số dư (VD: Số dư tài khoản ngân hàng hoặc Công nợ khách hàng ...)
  Sau khi cập nhật xong thì số dư đầu kỳ trên dữ liệu Kế toán 2.0 sẽ được cập nhật lại như số dư cuối kỳ năm trước trên dữ liệu Kế toán 1.0.


  Xem thêm