[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Giúp chuyển đổi danh mục và số dư trên MISA SME.NET 2012 lên AMIS.VN trong trường hợp đơn vị chỉ có danh mục và số dư tại thời điểm chuyển đổi dữ liệu.
Lưu ý: Chương trình chỉ chuyển được danh mục, số dư từ ngày 01/01/2018 trở đi lên AMIS.VN.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Các bước chuẩn bị trước khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên AMIS.VN

Bước 2: Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên AMIS.VN

Bước 3: Cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu làm việc

Bước 4: Thực hiện phân quyền lại trên dữ liệu AMIS.VN

Bước 5: Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu sau khi chuyển đổi lên AMIS.VN

Bước 6: Một số nguyên nhân dẫn đến sai lệch số liệu và cách xử lý


Xem thêm