[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cho phép xem được biểu đồ phân tích chi phí theo nhiều tiêu chí, bao gồm:
 • Biểu đồ phân tích chi phí theo thời gian: Cho biết toàn bộ công ty hoặc tại phòng ban/bộ phận....chi phí phát sinh giữa các tháng/quý/năm là bao nhiêu để phân tích mức biến động chi phí và xác định chi tiêu hợp lý
 • Biểu đồ phân tích chi phí theo đơn vị: Cho biết chi phí phát sinh của các đơn vị trong một khoảng thời gian nhất định là bao nhiêu để phân tích chi phí giữa các đơn vị, xác định chi phí đơn vị nào cao nhất, thấp nhất vì sao có sự chênh lệch như vậy để đưa ra quyết định sử dụng chi phí hợp lý.
 • Biểu đồ phân tích chi phí theo khoản mục chi phí: Cho biết toàn bộ công ty hoặc tại phòng ban....trong 1 khoảng thời gian phát sinh những khoản mục chi phí gì, khoản chi phí nào lớn nhất để xem xét chi tiêu hợp lý trong định mức hoặc 1 khoản mục chi phí phát sinh ở những phòng ban nào để biết được cùng khoản mục chi phí thì phát sinh ở phòng ban nào lớn nhất
  2. Các bước thực hiện
  1. Vào phân hệ Phân tích tài chính\tab Chi phí.
  2. Nhấn Chọn tham số
  để thiết lập điều kiện hiển thị báo cáo.
  3. Nhấn Đồng ý.
  Lưu ý: Có thể lựa chọn cách hiển thị biểu đồ theo loại Hình cột hoặc Hình quạt.
   
  Ví dụ:
  • Biểu đồ phân tích chi phí theo thời gian:
  • Biểu đồ phân tích chi phí theo đơn vị:
  • Biểu đồ phân tích chi phí theo khoản mục chi phí:
  Xem thêm