[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R38 > Cho phép kế toán thêm hàng loạt chứng từ bán hàng từ hợp đồng

Cho phép kế toán thêm hàng loạt chứng từ bán hàng từ hợp đồng


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R38, chương trình cho phép kế toán thêm hàng loạt chứng từ bán hàng từ nhiều hợp đồng bán giúp thực hiện ghi nhận doanh thu một cách nhanh chóng, chính xác.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R38: Khi sinh chứng từ bán hàng từ hợp đồng bán chỉ thêm được một chứng từ mỗi lần.
  • Từ phiên bản R38 trở đi: Chương trình cho phép kế toán thêm hàng loạt chứng từ bán hàng từ nhiều hợp đồng bán giúp thực hiện ghi nhận doanh thu một cách nhanh chóng, chính xác.
Vào Hợp đồng/Danh sách hợp đồng:
 1. Bổ sung thêm cột Ngày ghi nhận doanh thu, cột Đã hạch toán đủ doanh thu

Lưu ý:
  • Ngày ghi nhận doanh thu lấy ngày hạch toán nhỏ nhất của chứng từ bán hàng có gán hợp đồng bán tương ứng.
  • Đã hạch toán doanh thu được check khi Giá trị đã hạch toán doanh thu >= Giá trị thanh lý 
2. Chọn nhiều Hợp đồng trên danh sách, click chuột phải chọn Sinh chứng từ bán hàng, hiển thị bảng Lập chứng từ bán hàng, kế toán kiểm tra và thiết lập các thông tin.

3. Chọn Thực hiện, chương trình tự động sinh các chứng từ bán hàng hàng tương ứng với hợp đồng được chọn.
Lưu ý: Hợp đồng có tình trạng Đã thanh lý/Đã hủy bỏ hoặc đã check Đã hạch toán đủ Doanh thu thì sẽ không sinh được chứng từ bán hàng cho những hợp đồng này.


Xem thêm