[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 > Cho phép nhân viên kinh doanh trộn Hợp đồng trên ứng dụng bán hàng thì thông tin về số hiển thị lên đúng định dạng đã thiết lập.

Cho phép nhân viên kinh doanh trộn Hợp đồng trên ứng dụng bán hàng thì thông tin về số hiển thị lên đúng định dạng đã thiết lập.


1. Mục đích
Kể từ phiên bản R33, nhân viên kinh doanh trộn Hợp đồng trên ứng dụng Bán hàng thì thông tin về số hiển thị lên đúng định dạng đã thiết lập để tiết kiệm thời gian in Hợp đồng gửi khách hàng.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R33: Trên file trộn Hợp đồng, thông tin lấy từ trường số tiền trên CRM như Giá trị Hợp đồng, Giá trị Hợp đồng NT, Giá trị thanh lý, Giá trị thanh lý NT luôn hiển thị định dạng ngăn cách thập phân là dấu chấm, ngăn cách hàng nghìn là dấu phẩy. Tuy nhiêu theo Điều 11, Luật kế toán năm 2015 thì định dạng của số tiền ngăn cách thập phân là dấu phấy, ngăn cách hàng nghìn là dấu chấm, nên khi trộn Hợp đồng ra file, nhân viên kinh doanh phải sửa lại định dạng các trường số tiền rất mất thời gian.

  • Từ phiên bản R33 trở đi: Chương trình thay đổi khi trộn Hợp đồng trên ứng dụng Bán hàng thì thông tin về số hiển thị lên đúng theo thiết lập định dạng số trên Hệ thống.
    • Vào ứng dụng Bán hàng/Hệ thống/Tùy chọn/Định dạng số, thiết lập định dạng số: 

    • Vào Hợp đồng, click chuột phải/Trộn hợp đồng, hợp đồng sau khi được trộn có thông tin số tiền được hiển thị đúng theo định dạng số thiết lập.Xem thêm