[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Chọn thông tin chứng từ mua, nhập vật tư hàng hóa khi được bán hoặc xuất/chuyển kho. => Áp dụng đối với các vật tư, hàng hoá tính giá theo phương pháp Đích danh
  2. Các bước thực hiện
  1. Nhấn chuột phải vào vật tư hàng hóa trên các chứng từ bán hàng (kiêm phiếu xuất kho), trả lại hàng mua, nhập kho, chuyển kho,... Ví dụ: Trên chứng từ bán hàng.
  2. Chọn Chọn CT mua, nhập VTHH và mã quy cách (hoặc nhấn phím F8).
  3. Tích chọn bán từ chứng từ mua hàng nào.
  4. Nhập số lượng bán và nhấn Chọn.  Xem thêm