[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Chọn các chứng từ liên quan đến chứng từ đang khai báo, phục vụ cho công tác đối chiếu dữ liệu khi cần.
  2. Các bước thực hiện
  1. Nhấn vào biểu tượng  trên chứng từ đang khai báo.
  2. Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ và nhấn Lấy dữ liệu.
  3. Tích chọn chứng từ cần tham chiếu và nhấn Đồng ý.

  Lưu ý: Sau khi chọn xong chứng từ tham chiếu, Kế toán có thể:
  • Xem nội dung chi tiết của chứng từ được tham thiếu.
  • Xoá bỏ chứng từ tham chiếu trong trường hợp chọn sai:


  Xem thêm