[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Định khoản
1. Chuyển nguyên giá TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ chủ sở hữu
Nợ TK 211 TSCĐ hữu hình (TT200)
Nợ TK 2111 TSCĐ hữu hình (TT133) 
Có TK 212 Nguyên giá (TT200)
  Có TK 2112 Nguyên giá (TT133)
    Có TK 111, 112 Số tiền phải trả thêm
2. Chuyển giá trị hao mòn TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ chủ sở hữu
Nợ TK 2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
  Có TK 2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nghiệp vụ chuyển TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ chủ sở hữu, thông thường phát sinh các hoạt động sau đây:
  1. Bên cho thuê và bên thuê thành lập hội đồng đánh giá lại tài sản thuê tài chính.
  2. Hội đồng đánh giá lại tài sản thuê tài chính thực hiện đánh giá lại TSCĐ.
  3. Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê, 2 bên ký vào quyết định chuyển tài sản thuộc sở hữu của bên cho thuê cho bên thuê, thanh lý hợp đồng thuê, xuất hoá đơn, và bên cho thuê bàn giao hồ sơ tài liệu có liên quan đến tài sản cho bên thuê.
  4. Kế toán ghi sổ kế toán, ghi chép vào thẻ tài sản cố định và sổ theo dõi tài sản cố định.
3. Ví dụ
Ngày 03/01/2017 Công ty tiến hành chuyển TSCĐ thuê tài chính của công ty Vietinbank leasing thành TSCĐ của đơn vị
  • Tài sản: Máy cẩu tháp HITACHI X601, nguyên giá: 1.200.000.000đ, đơn vị thuê và đưa vào sử dụng ngày 01/01/2010 trong thời gian 9 năm.
  • Đơn vị phải trả thêm cho công ty tài chính Viettin leasing: 100.000.000đ, VAT: 10%, đã thanh toán bằng chuyển khoản.
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ chuyển TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ hữu hình được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
Bước 1: Hạch toán chi phí trả thêm khi chuyển TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ sở hữu

Bước 2: Chuyển TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ sở hữu trên sổ TSCĐ


Xem thêm