[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cho phép xem được biểu đồ phân tích công nợ phải thu theo nhiều tiêu chí, bao gồm:
 • Biểu đồ phân tích nợ phải thu theo loại nợ: Cho biết số nợ phải thu chưa đến hạn, nợ quá hạn, nợ khó đòi là bao nhiêu
 • Biểu đồ phân tích nợ phải thu quá hạn: Cho biết số nợ phải thu quá hạn là bao nhiêu và số ngày quá hạn, phân loại nợ quá hạn theo thời gian để chủ động đòi nợ và trích lập dự phòng theo quy định
 • Biểu đồ phân tích nợ phải thu trước hạn: Cho biết số nợ phải thu sắp đến hạn phải thu là bao nhiêu và số ngày còn đến hạn phải thu để doanh nghiệp chủ động thu nợ
  2. Các bước thực hiện
  1. Vào phân hệ Phân tích tài chính\tab Công nợ.
  2. Nhấn Chọn tham số
  để thiết lập điều kiện hiển thị báo cáo.
  3. Nhấn Đồng ý.
  Lưu ý: Có thể lựa chọn cách hiển thị biểu đồ theo loại Hình cột hoặc Hình quạt.

   Ví dụ:
   • Biểu đồ phân tích nợ phải thu theo loại nợ:
   • Biểu đồ phân tích nợ phải thu quá hạn:
   • Biểu đồ phân tích nợ phải thu trước hạn:

   Xem thêm