[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cho phép theo dõi được các khoản công nợ phải thu đã quá hạn hay sắp đến hạn trong một khoảng thời gian bất kỳ, để có kế hoạch thu hồi công nợ.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Phân tích tài chính\tab Chỉ tiêu tài chính.
2. Tại mục Công nợ phải thu quá hạn: n
hấn biểu tượng  để thiết lập điều kiện hiển thị báo cáo.
  • Nếu chọn chi nhánh là Tổng công ty/Công ty, có thể tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc để xem được số liệu của cả Tổng công ty và chi nhánh phụ thuộc.
  • Lựa chọn cách hiển thị báo cáo theo Công nợ quá hạn hay Công nợ sắp đến hạn.
  • Nhập số ngày quá hạn/trước hạn muốn xem báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý.


Xem thêm