[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cho phép theo dõi được danh sách các vật tư hàng hóa đang có số lượng tồn kho nhỏ hơn số lượng tồn tối thiểu hoặc sắp đến lượng tồn tối thiểu để có kế hoạch mua thêm hàng phục vụ cho sản xuất kinh doanh, giúp quản trị hàng tồn kho một cách hiệu quả.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Phân tích tài chính\tab Chỉ tiêu tài chính.
2. Tại mục Danh sách VTHH theo số lượng tồn tối thiểu: n
hấn biểu tượng  để thiết lập điều kiện hiển thị báo cáo.
  • Nếu chọn chi nhánh là Tổng công ty/Công ty, có thể tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc để xem được số liệu của cả Tổng công ty và chi nhánh phụ thuộc.
  • Nếu chọn hiển thị báo cáo theo tiêu thức Số lượng tồn < hoặc = Số lượng tồn tối thiểu + với: Cần tự nhập thông tin số lượng, chương trình sẽ hiển thị danh sách VTHH mà có số lượng tồn ở từng kho < hoặc = Số lượng tồn tối thiểu của VTHH đó cộng với số liệu tự nhập vào.

3. Nhấn Đồng ý.
Xem thêm