[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Quản lý danh sách các điều khoản thanh toán, phục vụ cho việc: Theo dõi tình hình công nợ theo hạn nợ; Xác định số tiền chiết khấu cho khách hàng hay được hưởng từ nhà cung cấp theo chính sách chiết khấu đã thiết lập.

  2. Các bước thực hiện
  1. Vào menu Danh mục\Khác\Điều khoản thanh toán.
  2. Nhấn Thêm.


  3. Khai báo thông tin chi tiết về điều khoản thanh toán => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).
  • Số ngày được nợ: Giúp quản lý được tình hình công nợ theo hạn nợ như: các khoản nợ quá hạn, sắp đến hạn...
  • Thời hạn được hưởng chiết khấu, Tỷ lệ chiết khấu: Giúp chương trình tự động xác định được số tiền phải chiết khấu cho khách hàng hay được hưởng từ nhà cung cấp vào thời điểm thanh toán.

   4. Nhấn Cất.
   Lưu ý:
   • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin điều khoản thanh toán đã khai báo.
   • Với các điều khoản thanh toán không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.


   Xem thêm