[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Đính kèm các tài liệu liệu quan đến TSCĐ được ghi tăng như: Biên bản giao nhận TSCĐ, Hồ sơ kỹ thuật...  
2. Các bước thực hiện
1. Nhấn vào biểu tượng  tại mục Đính kèm.
2. Nhấn Thêm.
3. Nhấn vào biểu tượng  để chọn tệp cần đính kèm.
4. Nhấn Cất.

5. Nhấn Đóng.Xem thêm