[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
Danh mục Ngân hàng cho phép quản lý thông tin về các ngân hàng có phát sinh giao dịch với đơn vị và thông tin các tài khoản được mở tại các ngân hàng đó.
 
 


Xem thêm