[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép xem được biểu đồ phân tích doanh thu theo nhiều tiêu chí, bao gồm:
 • Biểu đồ phân tích doanh thu theo thời gian: Giúp so sánh doanh thu giữa các tháng, quý, năm hoặc so sánh cùng kỳ giữa các năm, đánh giá sự biến động theo thời gian để có quyết định kinh doanh phù hợp; đánh giá mức độ tăng trưởng
 • Biểu đồ phân tích doanh thu theo nhóm vật tư hàng hóa: Cho biết doanh số từng nhóm VTHH trong khoảng thời gian tháng/quý/năm là bao nhiêu, những nhóm VTHH nào có doanh số cao nhất để đầu tư kinh doanh có lợi hoặc thúc đẩy bán hàng cho phù hợp.
 • Biểu đồ phân tích doanh thu theo mặt hàng: Cho biết doanh số từng mặt hàng trong khoảng thời gian tháng/quý/năm là bao nhiêu, những mặt hàng nào có doanh số cao nhất để đầu tư kinh doanh có lợi hoặc thúc đẩy bán hàng cho phù hợp.
 • Biểu đồ phân tích doanh thu theo đơn vị: Cho biết doanh số bán hàng của từng đơn vị kinh doanh trong khoảng thời gian, đơn vị nào có doanh số cao nhất, thấp nhất để làm căn cứ điều hành kinh doanh.
 • Biểu đồ phân tích doanh thu theo địa phương: Cho biết được thị trường nào có doanh số lớn nhất, địa phương nào bán chạy nhất để ra quyết định, định hướng kinh doanh cho phù hợp
  2. Các bước thực hiện
  1. Vào phân hệ Phân tích tài chính\tab Doanh thu.
  2. Nhấn Chọn tham số
  để thiết lập điều kiện hiển thị báo cáo.
  3. Nhấn Đồng ý.
  Lưu ý: Có thể lựa chọn cách hiển thị biểu đồ theo loại Hình cột hoặc Hình quạt

  Ví dụ:
  • Biểu đồ phân tích doanh thu theo thời gian:
  • Biểu đồ phân tích doanh thu theo mặt hàng:
  • Biểu đồ phân tích doanh thu theo đơn vị:
  • Biểu đồ phân tích doanh thu theo địa phương:

  Lưu ý: Để xem được biểu đồ phân tích doanh thu theo địa phương, khi khai báo danh mục Khách hàng, cần nhập thông tin Tỉnh/TP của khách hàng tại tab Khác.


  Xem thêm