[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung

Cho phép xem được trong tổng doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị thì mỗi mặt hàng chiếm tỷ trọng bao nhiêu %, từ đó biết được mặt hàng nào chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất.

  2. Các bước thực hiện
  1. Vào phân hệ Phân tích tài chính\tab Chỉ tiêu tài chính.
  2. Tại mục Doanh thu theo sản phẩm:
  • Chọn khoảng thời gian muốn xem báo cáo.
  • Nhấn biểu tượng  để chọn chi nhánh muốn xem báo cáo.
  • Nếu chọn chi nhánh là Tổng công ty/Công ty, có thể tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc để xem được số liệu của cả Tổng công ty và chi nhánh phụ thuộc.
  • Chọn Loại biểu đồ muốn xem báo cáo.

  3. Nhấn Đồng ý.

  Xem thêm