[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Giúp đối chiếu sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng với bảng kê phát sinh tài khoản do ngân hàng cung cấp. Nguyên nhân giữa hai sổ này có sự sai lệch là do có những phát sinh đã được kế toán ghi sổ nhưng ngân hàng vẫn chưa thực hiện hoặc ngược lại ngân hàng đã thực hiện nhưng kế toán chưa ghi chép... Việc đối chiếu này nhằm đảm bảo số liệu gửi vào, rút ra và tồn cuối kỳ khớp đúng số liệu ngân hàng quản lý.
2. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Đối chiếu ngân hàng.
2. Chọn thông tin về tài khoản ngân hàng, loại tiền và thời gian, sau đó nhấn Lấy dữ liệu => chương trình sẽ tự động liệt kê các chứng từ thu, chi tiền gửi theo các thông tin vừa chọn.

3. Thực hiện đối chiếu số tiền trên sổ phụ và số tiền thu chi trên sổ kế toán của từng chứng từ => chứng từ nào khớp thì tích chọn, chứng từ nào chưa khớp thì cần kiểm tra nguyên nhân sai sót để sửa lại.

4. Nhập thông tin về Số dư cuối kỳ trên sổ ngân hàng trên bảng đối chiếu.
5. Nếu thông tin Số dư cuối kỳ sau khi đối chiếu với Số dư cuối kỳ trên sổ ngân hàng khớp nhau, kế toán nhấn chọn Xác nhận đối chiếu.

Lưu ý:
  • Trường hợp số liệu chưa khớp, kế toán có thể sử dụng chức năng Cất tạm để lưu giữ các thông tin đối chiếu vừa thiết lập. Sau khi tìm được nguyên nhân chênh lệch và tiến hành xử lý, Kế toán sẽ cập nhật lại thông tin chứng từ hoặc số dư trên sổ phụ ngân hàng, sau đó mới nhấn chọn chức năng Xác nhận đối chiếu.
  • Trường hợp muốn huỷ kết quả đối chiếu của lần phát sinh gần nhất, kế toán chọn nhấn chọn chức năng Bỏ đối chiếu.


Xem thêm