[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cho phép lập dự toán chi phí ngân sách đầu năm, kiểm soát tình hình chi tiêu ngân sách theo từng tháng, quý, năm và theo dõi tình hình chi thực tế so với dự toán.
  2. Các trường hợp nghiệp vụ
  2.1. Nhập dự toán ngân sách

  2.2. Theo dõi khoản chi theo ngân sách

  2.3. Xem báo cáo ngân sách
  3. Lưu ý
  Chương trình cho phép thiết lập cơ chế tự động cảnh báo khi chi quá dự toán đã thiết lập bằng cách:
  • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, tích chọn Cảnh báo khi chi vượt dự toán ngân sách tháng, sau đó nhấn Đồng ý.
  • Khi Ghi sổ các chứng từ có khoản mục chi phí được chi quá số tiền dự toán chi đã được lập trong tháng. Ví dụ: vào Nghiệp vụ\Quỹ\Chi tiền.


  Xem thêm