[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R35 > Kế toán mong muốn nhập kho từ chi nhánh khác thì chọn được chứng từ xuất mà không cần tải dữ liệu của chi nhánh khác

Kế toán mong muốn nhập kho từ chi nhánh khác thì chọn được chứng từ xuất mà không cần tải dữ liệu của chi nhánh khác


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R35, khi lập chứng từ nhập kho từ chi nhánh khác cho phép chọn các chứng từ xuất kho cho chi nhánh không có trên máy đang làm việc
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R35: Khi nhập kho từ chi nhánh khác thì chỉ chọn được các chứng từ xuất kho cho chi nhánh đã tồn tại trên máy đang làm việc.
  • Từ phiên bản R35 trở đi: Khi lập chứng từ nhập kho từ chi nhánh khác cho phép chọn các chứng từ xuất kho cho chi nhánh không có trên máy đang làm việc
1. Khi nhập kho từ chi nhánh khác thì chọn chứng từ xuất cần tải dữ liệu của chi nhánh khác.
  • Vào Kho\Nhập kho\Trên Phiếu nhập kho\Tiện ích\Lập phiếu nhập kho từ phiếu xuất hàng của từ chi nhánh khác chuyển đến.

  • Chọn Lấy dữ liệu chứng từ xuất kho của chi nhánh xuất hàng (chương trình sẽ lấy được tất cả chứng từ xuất kho cho chi nhánh thuộc chi nhánh xuất hàng đã tồn tại trên máy đang làm việc hoặc chưa được tải về máy đang làm việc)

  • Chọn chứng từ xuất của chi nhánh khác -> Đồng ý -> Chương trình tự động lấy số liệu trên phiếu xuất lên chứng từ phiếu nhập kho.


Xem thêm