[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Giúp kiểm tra nhanh nguyên nhân dẫn đến bảng cân đối kế toán không cân: Tổng tài sản không bằng Tổng nguồn vốn.
2. Các bước thực hiện
1. Trên giao diện lập Bảng cân đối kế toán (TT200, QĐ48) hoặc Báo cáo tình hình tài chính (TT133): Có thể xem nhanh số chênh lệch giữa Tài sảnNguồn vốn vào Đầu kỳ và Cuối kỳ.
2. Chọn chức năng Kiểm tra.


3. Việc báo cáo không cân có thể do một số nguyên nhân sau:
1. Số dư ban đầu của tài khoản nhập chưa cân

2. Các tài khoản doanh thu, chi phí vẫn còn số dư đầu kỳ hoặc cuối kỳ do chưa kết chuyển lãi lỗ

3. Công thức thiết lập cho báo cáo bị trùng lặp ở nhiều chỉ tiêu

4. Công thức thiết lập cho báo cáo chưa đúng với số dư của Tài khoản


Xem thêm