[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Khi lựa chọn kiểm tra Báo cáo tài chính, trên Báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách sẽ kiểm tra các vấn đề:
  • Số dư ban đầu của tài khoản nhập chưa cân.
  • Công thức thiết lập BCTC bị trùng lặp ở nhiều chỉ tiêu.
  • Công thức thiết lập bảng cân đối kế toán chưa đúng với số dư của tài khoản.

Việc kiểm tra và cách xử lý khi có chênh lệch được thực hiện xử lý như sau:
1. Số dư ban đầu của tài khoản nhập chưa cân
  • Kế toán cần đối chiếu với Bảng Cân đối tài khoản năm ngoái để nhập đúng số dư các tài khoản, đảm bảo trên bảng Cân đối tài khoản Tổng Nợ đầu kỳ = Tổng Có đầu kỳ.
2. Công thức thiết lập BCTC bị trùng lặp ở nhiều chỉ tiêu
  • Kế toán cần kiểm tra và thiết lập lại công thức cho các chỉ tiêu mà báo cáo liệt kê, loại bỏ công thức thiết lập trùng.
Ví dụ: Báo cáo hiển thị kết quả như sau:
Tên báo cáo Tài khoản TK đối ứng Mã chỉ tiêu Tên chỉ tiêu Công thức
Bảng cân đối kế toán 1381 139 8.Tài sản thiếu chờ xử lý DUNO(1381)
Bảng cân đối kế toán
1381
  136 6.Phải thu ngắn hạn khác
DUNO_ChitietTheoTK(1385)
+DUNO_ChitietTheoTK(1388)
+DUNO_ChitietTheoTK(334)
+DUNO_ChitietTheoTK(1381)
Chỉ tiêu 8. Tài sản thiếu chờ xử lý có công thức là DUNO(1381). Còn chỉ tiêu 6. Phải thu ngắn hạn khác công thức lại cộng DUNO_ChitietTheoTK(1381) => Có sự trùng lặp công thức (số liệu TK1381 được lấy lên cả 2 chỉ tiêu).
=> Kế toán cần sửa lại công thức của 1 trong 2 chỉ tiêu trên để loại bỏ công thức trùng (chẳng hạn bỏ cộng DUNO_ChitietTheoTK(1381) ở chỉ tiêu 6. Phải thu ngắn hạn khác).

Lưu ý: Để biết được cách thiết lập công thức của từng chỉ tiêu trên báo cáo thì NSD vào Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính, sau đó chọn báo cáo cần xem công thức.

3. Công thức thiết lập bảng cân đối kế toán chưa đúng với số dư của tài khoản
Căn cứ vào nguyên nhân sai sót mà báo cáo liệt kê, kế toán xử lý như sau:
  • Đối với TK có số dư nhưng chưa được thiết lập công thức ở chỉ tiêu nào thì thực hiện thiết lập thêm công thức cho tài khoản đó ở chỉ tiêu phù hợp.
  • Đối với TK có tính chất Dư Nợ hoặc Dư Có thì cần thiết lập công thức lấy Dư Nợ hoặc Dư Có.
  • Đối với TK có tính chất lưỡng tính thì cần thiết lập công thức lấy được cả Dư Nợ và Dư Có. 


Xem thêm