[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Khi lựa chọn kiểm tra Kho, bán hàng, trên Báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách sẽ kiểm tra các vấn đề:
  • Đã lập chứng từ bán hàng hóa, sản phẩm, ghi nhận doanh thu nhưng chưa lập phiếu xuất kho trong kỳ hoặc xuất kho số lượng không bẳng với chứng từ ghi nhận doanh thu, dẫn đến ghi nhận chi phí không tương ứng với doanh thu.
  • Đã lập phiếu xuất kho để xuất hàng đi nhưng chưa lập chứng từ ghi nhận doanh thu trong kỳ hoặc số lượng ghi nhận doanh thu không bằng với số lượng đã xuất kho dẫn đến ghi nhận doanh thu không tương ứng với chi phí.
  • Kiểm tra chênh lệch giữa doanh thu trên sổ cái TK 511, 711 và trên bảng kê bán ra.

Việc kiểm tra và cách xử lý khi có chênh lệch được thực hiện xử lý như sau:
1. Đã lập chứng từ bán hàng hóa, sản phẩm, ghi nhận doanh thu nhưng chưa lập phiếu xuất kho trong kỳ hoặc xuất kho số lượng không bằng với chứng từ ghi nhận doanh thu, dẫn đến ghi nhận chi phí không tương ứng với doanh thu
  • Trường hợp này, kế toán nhấn vào các số chứng từ bán hàng mà báo cáo liệt kê, thực hiện lập phiếu xuất kho. Nếu đã lập phiếu xuất kho thì xem nguyên nhân chênh lệch số lượng giữa phiếu xuất với chứng từ bán hàng để điều chỉnh lại.
2. Đã lập phiếu xuất kho để xuất hàng đi nhưng chưa lập chứng từ ghi nhận doanh thu trong kỳ hoặc số lượng ghi nhận doanh thu không bằng với số lượng đã xuất kho dẫn đến ghi nhận doanh thu không tương ứng với chi phí
  • Trường hợp này, kế toán thực hiện lập chứng từ bán hàng cho các phiếu xuất mà báo cáo liệt kê. Nếu đã lập chứng từ bán hàng thì xác định nguyên nhân chênh lệch số lượng trên chứng từ bán hàng với phiếu xuất để điều chỉnh lại.
3. Kiểm tra chênh lệch giữa doanh thu trên sổ cái TK 511, 711 và trên bảng kê bán ra
  • Kế toán nhấn vào các số chứng từ ghi nhận doanh thu và các hóa đơn mà báo cáo liệt kê để xác định nguyên nhân sai sót, xử lý chênh lệch (sửa lại số tiền trên chứng từ, điều chỉnh tờ khai thuế,…).


Xem thêm