[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép xem được biểu đồ phân tích lãi lỗ theo nhiều tiêu chí, bao gồm:
 • Biểu đồ phân tích lãi lỗ theo thời gian: Giúp so sánh được lãi lỗ của năm nay so với các năm trước, quý này với quý trước, tháng này với tháng trước
 • Biểu đồ phân tích lãi lỗ theo đơn vị: Cho biết đơn vị/bộ phận nào đang mang lại lợi nhuận tốt nhất cho công ty để tiếp tục duy trì và có chính sách khen thưởng
  2. Các bước thực hiện
  1. Vào phân hệ Phân tích tài chính\tab Lãi lỗ.
  2. Nhấn Chọn tham số
  để thiết lập điều kiện hiển thị báo cáo.
  3. Nhấn Đồng ý.
  Lưu ý: Có thể lựa chọn cách hiển thị biểu đồ theo loại Hình cột hoặc Hình quạt.

   Ví dụ:
   • Biểu đồ phân tích lãi lỗ theo thời gian:
   • Biểu đồ phân tích lãi lỗ theo đơn vị:

   Xem thêm