[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
AMIS.VN-Kế toán đã thiết lập sẵn danh sách các loại chứng từ phục vụ cho việc ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ, và xem báo cáo thống kê theo loại chứng từ. Tuy nhiên, Kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi hoặc xóa bỏ các loại tiền đã có sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của doanh nghiệp. 

  2. Các bước thực hiện
  1. Vào menu Danh mục\Khác\Loại chứng từ.
  2. Nhấn Thêm.


  3. Khai báo thông tin chi tiết về loại chứng từ => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).
  • Với loại chứng từ có phát sinh tài khoản giống nhau (Ví dụ: Phiếu xuất kho CCDC: đều có phát sinh Có TK 153).
   • Tích chọn Phát sinh theo tài khoản.
   • Khai báo TK Nợ hoặc TK Có.

  • Với loại chứng từ có phát sinh nhiều loại tài khoản khác nhau (Ví dụ: Chứng từ nghiệp vụ khác).
   • Tích chọn Phát sinh theo nhóm chứng từ.
   • Nhấn biểu tượng .
   • Tích chọn nhóm chứng từ và nhấn Đồng ý.

   4. Nhấn Cất.
   Lưu ý:
   • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin loại chứng từ đã khai báo.
   • Với các loại chứng từ không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.


   Xem thêm