[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Quản lý các loại công cụ dụng cụ, phục vụ cho công tác quản lý công cụ dụng cụ trên Sổ công cụ dụng cụ.

    2. Các trường hợp nghiệp vụ
    2.1. Khai báo loại công cụ dụng cụ

    2.2. Chuyển dữ liệu đã phát sinh từ loại CCDC cha sang loại CCDC con hoặc từ loại CCDC này sang loại CCDC khác


    Xem thêm