[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
AMIS.VN-Kế toán đã thiết lập sẵn danh sách loại TSCĐ theo thống kê của Bộ Tài chính, phục vụ cho công tác quản lý tài sản trên Sổ tài sản. Tuy nhiên, Kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại loại TSCĐ sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.   

    2. Các trường hợp nghiệp vụ
    2.1. Khai báo loại tài sản cố định

    2.2. Chuyển dữ liệu đã phát sinh từ loại TSCĐ cha sang loại TSCĐ con hoặc từ loại TSCĐ này sang loại TSCĐ khác


    Xem thêm