[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Trường hợp Kế toán muốn xem báo cáo thống kê theo một nội dung nào đó mà không phải là nội dung thuộc các danh mục khác như: đối tượng, vật tư, hàng hóa, khoản mục chi phí... thì có thể khai báo là một mã thống kê.

    2. Các trường hợp nghiệp vụ
    2.1. Khai báo mã thống kê

    2.2. Chuyển dữ liệu đã phát sinh từ mã thống kê cha sang mã thống kê con hoặc từ mã thống kê này sang mã thống kê khác


    Xem thêm