[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
AMIS.VN-Kế toán đã thiết lập sẵn danh sách các khoản mục thu/chi phục vụ cho việc lập dự toán thu/chi ngân sách đầu năm. Đồng thời, theo dõi tình hình thu/chi ngân sách thực tế so với dự toán và đánh giá hiệu quả tình hình sử dụng ngân sách. Tuy nhiên, Kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi hoặc xóa bỏ các mục thu/chi đã có sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của doanh nghiệp.

    2. Các trường hợp nghiệp vụ
    2.1. Khai báo mục thu/chi

    2.2. Chuyển dữ liệu đã phát sinh từ mục thu/chi cha sang mục thuc/chi con hoặc từ mục thu/chi này sang mục thu/chi khác


    Xem thêm