[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Định khoản
Nợ TK 212 Tài sản cố định hữu hình thuê tài chính (TT200)
Nợ TK 2112 Tài sản cố định hữu hình thuê tài chính (TT133)
     Có TK 341 Vay và nợ thuê tài chính
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nghiệp vụ tăng tài sản thuê tài chính, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
  1. Hai bên đi thuê và cho thuê tài sản cố định ký hợp đồng thuê tài chính tài sản cố định.
  2. Sau khi ký hợp đồng bên cho thuê sẽ bàn giao tài sản cho bên đi thuê, hai bên ký vào biên bản giao nhận tài sản cố định.
  3. Sau khi hoàn tất việc bàn giao TSCĐ thuê tài chính bộ phận kế toán tài sản nhận các chứng từ liên quan đến tài sản, đồng thời ghi sổ kế toán tăng TSCĐ thuê tài chính.
3. Ví dụ
Ngày 10/02/2017, doanh nghiệp nhận được TSCĐ thuê tài chính của công ty Phú Thái: xe xúc lật Komatsu SD10-2, doanh nghiệp xác định nguyên giá của tài sản là: 550.000.000 VND, thời gian thuê 5 năm.
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ tăng TSCĐ thuê tài chính được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ tăng TSCĐ thuê tài chính

Bước 2: Ghi tăng TSCĐ vào sổ TSCĐ


Xem thêm