[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  

Mô tả nghiệp vụ

Giả sử đầu năm 2018, kế toán thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên AMIS.VN - Kế toán, tuy nhiên sau khi thực hiện quyết toán dữ liệu trên MISA SME.NET 2012 thì số dư các tài khoản cuối năm 2017 trên phần mềm bị thay đổi. Do vậy, kế toán cần thực hiện nhập khẩu cập nhật lại số dư trên AMIS.VN - Kế toán để cập nhật được số liệu mới nhất.

Các trường hợp nghiệp vụ

1. Nhập khẩu cập nhật số dư tài khoản vào AMIS.VN - Kế toán

2. Nhập khẩu số dư tài khoản ngân hàng vào AMIS.VN - Kế toán 

3. Nhập khẩu số dư công nợ khách hàng vào AMIS.VN - Kế toán

4. Nhập khẩu số dư công nợ nhà cung cấp vào AMIS.VN - Kế toán

5. Nhập khẩu số dư công nợ nhân viên vào AMIS.VN - Kế toán

6. Nhập khẩu số dư tồn kho vật tư hàng hóa vào AMIS.VN - Kế toánXem thêm