[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Nhập chi tiết quy cách về sản phẩm đối với các vật tư, hàng hoá có nhu cầu theo dõi theo quy cách đã được thiết lập khi khai báo vật tư, hàng hóa
    2. Các trường hợp nghiệp vụ
    2.1. Nhập mã quy cách cho vật tư, hàng hóa tồn đầu kỳ

    2.2. Nhập mã quy cách cho vật tư hàng hóa được mua về/được sản xuất/bị trả lại,... cần nhập kho


    Xem thêm