[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Định khoản
Nợ TK 3382 Kinh phí công đoàn
Nợ TK 3383 Bảo hiểm xã hội
Nợ TK 3384 Bảo hiểm y tế
Nợ TK 3386  (TT200), 3385 (TT133) Bảo hiểm thất nghiệp
     Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp bảo hiểm cho nhân viên, thường phát sinh các hoạt động sau:
  1. Căn cứ vào Bảng lương của nhân viên, Nhân sự (hoặc Kế toán tiền lương) nộp bảo hiểm sẽ lập yêu cầu thanh toán bảo hiểm chuyển cho Kế toán trưởng, Giám đốc ký duyệt.
  2. Nhân sự tiền lương chuyển đề nghị thanh toán cho Kế toán thanh toán để lập Uỷ nhiệm chi chuyển khoản vào tài khoản của Cơ quan bảo hiểm, cơ quan công đoàn.
  3. Ngân hàng thực hiện chuyển tiền và lập giấy báo Nợ thông báo cho đơn vị về số tiền đã được chuyển.
  4. Kế toán căn cứ vào giấy báo Nợ để ghi sổ kế toán
3. Ví dụ
Ngày 10/04/2017, chuyển khoản thanh toán tiền bảo hiểm tháng 03 cho nhân viên. Cụ thể:
  • Bảo hiểm xã hội: 12.884.000đ
  • Bảo hiểm y tế: 2.223.000đ
  • Bảo hiểm thất nghiệp: 988.000đ
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Chi tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Chi tiền).
(Ảnh)
2. Chọn phương thức thanh toán.
3. Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ chi tiền:
  • Tại mục ​Tài khoản chi: chọn tài khoản chi tiền.
  • Tại mục Nội dung TT: chọn Chi khác.
(Ảnh)
4. Nhấn Cất.
Lưu ý: Có thể in được các mẫu chứng từ ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền... theo đúng mẫu của ngân hàng, để chuyển cho các bộ phận liên quan ký duyệt và mang ra ngân hàng làm căn cứ chuyển tiền.
(Ảnh)


Xem thêm