[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Định khoản
Nợ TK 3382 Kinh phí công đoàn
Nợ TK 3383 Bảo hiểm xã hội
Nợ TK 3384 Bảo hiểm y tế
Nợ TK 3386  (TT200), 3385 (TT133) Bảo hiểm thất nghiệp
     Có TK 111 Tiền mặt (1111, 1112)
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp bảo hiểm cho nhân viên, thường phát sinh các hoạt động sau:
  1. Căn cứ vào Bảng lương của nhân viên, Nhân sự (hoặc Kế toán tiền lương) nộp bảo hiểm sẽ lập yêu cầu thanh toán bảo hiểm chuyển cho Kế toán trưởng, Giám đốc ký duyệt.
  2. Nhân sự tiền lương chuyển đề nghị thanh toán cho Kế toán tiền mặt lập Phiếu chi.
  3. Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
  4. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ.
  5. Nhân sự nhận tiền và đi nộp bảo hiểm. Sau khi nộp bảo hiểm xong, nhân viên đi nộp bảo hiểm sẽ giao lại cho Kế toán thanh toán giấy xác nhận nộp bảo hiểm của cơ quan bảo hiểm.
  6. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của Thủ quỹ và người nhận tiền, kèm xác nhận nộp tiền của bảo hiểm để ghi sổ kế toán tiền mặt.
3. Ví dụ
Ngày 10/03/2017, mang tiền mặt đi nộp bảo hiểm tháng 02 cho nhân viên (đơn vị hạch toán theo TT200). Cụ thể:
  • Bảo hiểm xã hội: 12.844.000đ
  • Bảo hiểm y tế: 2.223.000đ
  • Bảo hiểm thất nghiệp: 988.000đ
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
1. Vào phân hệ Quỹ, chọn Chi tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Chi tiền).
2. Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu chi:
  • ​Tại mục Lý do chi: chọn Chi khác.
3. Nhấn Cất.
Lưu ý: Sau khi phiếu chi nộp các khoản bảo hiểm được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu chi trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu chi vào sổ quỹ.


Xem thêm