[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 3 Hướng dẫn nghiệp vụ > Tiền gửi > Chi tiền gửi > Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB...)

Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB...)


1. Định khoản
Nợ TK 33311 Thuế GTGT đầu ra
Nợ TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt
Nợ TK 3333 Thuế xuất khẩu
Nợ TK 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
Nợ TK 3335 Thuế thu nhập cá nhân
Nợ TK 3336 Thuế tài nguyên
Nợ TK 3338 Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác
Nợ TK 3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
     Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế tiêu thụ đặc biệt... thường phát sinh các hoạt động sau:
  1. Sau khi lập tờ khai thuế gửi cơ quan thuế hoặc xác định số thuế phải nộp hàng kỳ chuyển Kế toán trưởng/Giám đốc ký duyệt, Kế toán thuế lập đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản để nộp thuế.
  2. Kế toán trưởng và Giám đốc xem xét và phê duyệt đề nghị thanh toán và chuyển Kế toán thanh toán.
  3. Kế toán thanh toán căn cứ vào đề nghị thanh toán, lập chứng từ nộp thuế điện tử chuyển tiền từ tài khoản đã đăng ký vào Kho bạc Nhà nước hoặc lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và chuyển ngân hàng.
  4. Sau khi ngân hàng thực hiện chuyển khoản cho kho bạc nhà nước thì lập giấy báo Nợ báo lại cho đơn vị.
  5. Kế toán thanh toán căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng để ghi sổ kế toán.
3. Ví dụ
Ngày 15/02/2017, doanh nghiệp chuyển khoản nộp thuế GTGT: 14.051.200đ, thuế TNDN: 3.526.365đ.
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Nộp thuế (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Nộp thuế).

2. Khai báo các thông tin nộp thuế:
  • Tại mục Loại thuế: chọn Thuế khác.
  • Khai báo ngày thực hiện nộp thuế. Chương trình sẽ lấy lên danh sách các khoản thuế phải nộp tính đến ngày nộp thuế.

3. Tích chọn các khoản thuế muốn nộp.
4. Trường hợp số thuế thực nộp nhỏ hơn số thuế phải nộp, cần nhập lại số tiền thuế thực nộp vào cột Số nộp lần này.

5. Nhấn Nộp thuế, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ Chi tiền gửi nộp thuế.
6. Kiểm tra và khai báo bổ sung các thông tin của chứng từ.

7. Nhấn Cất.
Lưu ý: Có thể in được các mẫu chứng từ ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền... theo đúng mẫu của ngân hàng, để chuyển cho các bộ phận liên quan ký duyệt và mang ra ngân hàng làm căn cứ chuyển tiền.Xem thêm