[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Định khoản
1. Trường hợp nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu trước khi kế toán hạch toán giá trị hàng nhập khẩu
Nợ TK 33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu
           Có TK 111 Tiền mặt (1111, 1112)
2. Trường hợp nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu sau khi kế toán hạch toán giá trị hàng nhập khẩu
 • Hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp
Nợ TK 1388, 3388
     Có TK 33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu
 • Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu
Nợ TK 33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu
     Có TK 111 Tiền mặt (1111, 1112)
 • Phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu được khấu trừ
Nợ TK 1331 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
     Có TK 1388, 3388

2. Mô tả nghiệp vụ
Khi công ty mua hàng hóa nhập khẩu thực hiện kê khai tờ khai hải quan và xác định số thuế GTGT hàng nhập khẩu, khi tiến hành nộp thuế thì thực hiện như sau:
 1. Căn cứ vào số thuế GTGT phải nộp do cơ quan hải quan xác định, nhân viên chịu trách nhiệm mua hàng nhập khẩu yêu cầu chi tiền mặt để nộp thuế.
 2. Kế toán tiền mặt lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc doanh nghiệp ký duyệt.
 3. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ.
 4. Kế toán tiền mặt căn cứ vào Phiếu chi có đủ chữ ký của Thủ quỹ, người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt.
 5. Sau khi nộp thuế xong, nhân viên đi nộp thuế giao lại cho kế toán giấy xác nhận nộp thuế của kho bạc để làm căn cứ ghi sổ kế toán.
 6. Kế toán thuế căn cứ giấy xác nhận nộp thuế để kê khai hóa đơn nhập khẩu lên bảng kê thuế GTGT mua vào.
3. Ví dụ
Ngày 15/01/2017, chi tiền mặt nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu. Số tiền thuế GTGT phải nộp: 140.945.200đ.
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
1. Vào phân hệ Quỹ, chọn Nộp thuế (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Nộp thuế).

2. Khai báo các thông tin nộp thuế:
 • Tại mục Loại thuế: chọn Thuế GTGT hàng nhập khẩu.
 • Khai báo ngày thực hiện nộp thuế. Chương trình sẽ lấy lên danh sách các chứng từ mua hàng nhập khẩu còn phải nộp thuế GTGT tính đến ngày nộp thuế.

Lưu ý: Nếu tích chọn Không lấy chứng từ mua hàng nhập khẩu có tài khoản đối ứng thuế giá trị gia tăng là 133, chương trình sẽ không lấy lên các chứng từ mua hàng nhập khẩu có hạch toán tài khoản đối ứng thuế giá trị gia tăng là 133.

3. Tích chọn chứng từ mua hàng muốn nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu.
4. Trường hợp số thuế thực nộp nhỏ hơn số thuế phải nộp, cần nhập lại số tiền thuế thực nộp vào cột Số nộp lần này.

5. Nhấn Nộp thuế, chương trình sẽ tự động sinh ra Phiếu chi nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu.
6. Kiểm tra và khai báo bổ sung các thông tin của phiếu chi.

7. Nhấn Cất.
Lưu ý: Sau khi phiếu chi nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu chi trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu chi vào sổ quỹ.


Xem thêm