[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mục đích
Cho phép thực hiện phân bổ doanh thu đối với các khoản doanh thu ghi nhận trước theo đúng chuẩn mực kế toán.
2. Cách thực hiện trên phần mềm
2.1/ Cuối tháng kế toán chốt số liệu và tiến hành Phân bổ doanh thu. Để Phân bổ doanh thu thực hiện theo các bước sau:
  • Vào Nghiệp vụ\Bán hàng, chọn Phân bổ doanh thu:

  • Hoặc vào sidebar của Bán hàng, chọn chức năng Phân bổ doanh thu. Màn hình Phân bổ doanh thu hiển thị giao diện như sau:

  • Chọn kỳ, nhấn Lấy dữ liệu để kiểm tra lại dữ liệu lấy lên để phân bổ. Nếu dữ liệu đúng thì chọn Tiếp theo để sinh chứng từ Phân bổ doanh thu.

  • Nhấn Thực hiện để thực hiện việc ghi nhận doanh thu.
Lưu ý:
1. Nếu kỳ phân bổ được chọn trùng với kỳ trước đó thì chương trình sẽ cảnh báo và không cho phép người dùng lập chứng từ phân bổ.
2. Khi chọn kỳ muốn phân bổ mà kỳ trước đó chưa có chứng từ phân bổ thì chương trình sẽ cảnh báo phải thực hiện phân bổ doanh thu cho kỳ liền kề trước nó trước khi thực hiện phân bổ cho kỳ này.

3. Khi lập kỳ phân bổ thì các kỳ phân bổ trước nó phải được ghi sổ.
4. Nếu ở chi nhánh tổng tích chọn bao gồm chi nhánh phụ thuộc thì khi phân bổ doanh thu cho phép phân bổ của các chi nhánh, mỗi chi nhánh sẽ sinh một chứng từ phân bổ.
2.2/ Để kiểm tra danh sách chứng từ phân bổ doanh thu thực hiện như sau:
  • Vào Bán hàng, chọn Phân bổ doanh thu:

  • Trên danh sách chứng từ phân bổ doanh thu hiển thị tất cả các chứng từ phân bổ doanh thu của chi nhánh đang làm việc. Trường hợp làm việc với tổng công ty và có tích chọn Bao gồm dữ liệu chi nhánh phụ thuộc thì hiển thị thêm cột chi nhánh và cho phép xem chứng từ phân bổ của các chi nhánh phụ thuộc. Nếu không tích chọn Bao gồm dữ liệu của chi nhánh phụ thuộc thì vẫn tuân theo nguyên tắc dữ liệu của chi nhánh nào thì chi nhánh đó xem.
  • Chi tiết chứng từ Phân bổ doanh thu:
- Tab Hạch toán:

- Tab Chi tiết phân bổ:Xem thêm