[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Quản lý danh sách các chứng từ, hóa đơn bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ, các chứng từ trả lại, giảm giá hàng bán. 
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Tra cứu, tìm kiếm các chứng từ bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ

2.2. Tra cứu, tìm kiếm các hóa đơn bán hàng

2.3. Tra cứu, tìm kiếm các chứng từ trả lại hàng bán

2.4. Tra cứu, tìm kiếm các chứng từ giảm giá hàng bán


Xem thêm