[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Quản lý danh sách các chứng từ, hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ, các chứng từ trả lại, giảm giá hàng mua. 
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Tra cứu, tìm kiếm các chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ

2.2. Tra cứu, tìm kiếm các hóa đơn mua hàng

2.3. Tra cứu, tìm kiếm các chứng từ trả lại hàng mua

2.4. Tra cứu, tìm kiếm các chứng từ giảm giá hàng mua


Xem thêm