[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Quản lý danh sách các chứng từ thu, chi tiền gửi đã lập như: tìm kiếm chứng từ thu, chi tiền gửi theo nhiều tiêu chí, xem nhanh nội dung chứng từ thu, chi tiền gửi.

2. Hướng bước thực hiện
Nhập tiêu chí tìm kiếm chứng từ thu, chi tiền gửi:
  •  Tìm kiếm theo thời gian, trạng thái ghi sổ, loại chứng từ, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tìm theo tiêu chí bất kỳ như: ngày chứng từ, số chứng từ,...


Xem thêm