[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Quản lý danh sách các phiếu nhập, xuất, chuyển kho vật tư, hàng hóa. 
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Tra cứu, tìm kiếm các phiếu nhập, xuất kho

2.2. Tra cứu, tìm kiếm các chứng từ chuyển kho

2.3. Sắp xếp lại thứ tự các chứng từ nhập, xuất kho đã lập


Xem thêm