[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Quản lý danh sách các TSCĐ được ghi tăng, ghi giảm trên sổ theo dõi TSCĐ. 
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Tra cứu, tìm kiếm các TSCĐ được ghi tăng

2.2. Tra cứu, tìm kiếm các TSCĐ được ghi giảm


Xem thêm