[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R38, chương trình bổ sung quyền "Được xem giá vốn" trên Kho\Chuyển kho, cho phép đơn vị có thể được phân quyền xem giá vốn trên  .
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ trước phiên bản R38: Kế toán luôn luôn được xem giá vốn nếu có bất cứ quyền gì trên chứng từ chuyển kho
 • Từ phiên bản R38 trở đi: Chương trình bố sung thêm quyền "Được xem giá vốn" trên Kho\Chuyển kho. Khi kế toán không được phân quyền "Được xem giá vốn" thì các cột được lấy dữ liệu có liên quan đến giá vốn sẽ hiển thị = 0. Nếu khi kế toán được phân quyền "Được xem giá vốn" thì các cột liên quan đến giá vốn sẽ hiển thị lên giá trị của cột.
1. Bổ sung quyền "Được xem giá vốn"
 • Vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn

 • Kích chọn Phân quyền\Hiển thị tab Thiết lập quyền cho vai trò\Chọn Nghiệp vụ\Kho\Chuyển kho\Phân quyền "Được xem giá vốn" hiển thị dưới quyền "In"
  
2. Xem chứng từ chuyển kho trong trường hợp người dùng được phân quyền/người dùng không được phân quyền
 • Trường hợp 1: Đăng nhập với người dùng có quyền Được xem giá vốn trên chứng từ chuyển kho
  • Vào Kho\chọn Chứng từ chuyển kho trên chứng từ luôn hiển thị cột Đơn giá vốn. Tiền vốn và lấy được số liệu lên cột này
    
 • Trường hợp 2: Đăng nhập với người dùng không có quyền Được xem giá vốn trên chứng từ chuyển kho
  • Vào Kho\chọn Chứng từ chuyển kho trên chứng từ luôn hiển thị cột Đơn giá vốn. Tiền vốn và lấy được số liệu lên cột này      

                      
 • Lưu ý 1: Khi in chứng từ cột Đơn giá vốn sẽ hiển thị bằng không
 • Lưu ý 2: Đối với người dùng có ít nhất 1 quyền trong nhóm chuyển kho thì ngầm định có quyền được xem giá vốn
 • Lưu ý 3: Đối với người dùng không được phân quyền xem giá vốn, Khi xem chứng từ thì luôn không hiển thị các thông tin trên tương ứng với các chứng từ, dù có thêm/sửa mẫu hiển thị cột hay không.
 • Lưu ý 4: Đối với người dùng không được phân quyền xem giá vốn, các cột tổng tiền trên danh sách chứng từ chuyển kho ngầm định ẩn.


  Xem thêm