[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Với User đã phân quyền không được sử dụng phân hệ phân tích tài chính trên AMIS Desktop thì User đó trên AMIS Web cũng không sử dụng được phân hệ phân tích tài chính để bảo mật thông tin kinh doanh
2. Cập nhật Báo cáo tài chính theo HTKK 3.8.1
3. Cập nhật biểu thuế TTĐB theo HTKK 3.8.1
4. Cho phép ghi doanh số đơn hàng và cập nhật tình trạng ghi doanh số lên AMIS - Bán hàng

5. Quản lý bán hàng có thể lọc được cột Loại hàng hóa, biết được số lượng đã đặt chưa giao, số lượng có thể đặt khi tra cứu hàng tồn kho trên AMIS-Bán hàng để dễ dàng kiểm soát hàng tồn

6. Cho phép NVKD tra cứu tồn kho trên đơn hàng, báo giá, hợp đồng, đề nghị xuất hóa đơn bên phân hệ CRM phục vụ cho công tác bán hàng
7. Trên các danh sách chứng từ có thông tin ngày tạo, người tạo, người sửa để tiện lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu và nâng cao tính trách nhiệm của kế toán viên
8. Cập nhật số lượng giao, giá trị xuất hóa đơn, giá trị chưa xuất hóa đơn, thực thu, thực chi của đơn hàng từ ACT2 lên AMIS - Bán hàng
9. Khi thêm/sửa cơ cấu tổ chức trên AMIS HRM/Core thì phải tự động cập nhật về danh mục cơ cấu tổ chức trên ACT2 để đảm bảo quản lý thống nhất
10. Tự động lấy/cập nhật người dùng có quyền là Kế toán hoặc quản trị ứng dụng kế toán hoặc quản trị hệ thống AMIS về AMIS - Kế toán


Xem thêm