[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R16 > 3. Kế toán muốn trên hóa đơn điện tử không hiển thị số thứ tự của mặt hàng có tính chất chỉ là diễn giải để phản ánh đúng số dòng mặt hàng đã bán

3. Kế toán muốn trên hóa đơn điện tử không hiển thị số thứ tự của mặt hàng có tính chất chỉ là diễn giải để phản ánh đúng số dòng mặt hàng đã bán


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R16, khi xem hóa đơn điện tử thì sẽ không hiển thị số thứ tự của mặt hàng có tính chất Chỉ là diễn giải để phản ánh đúng số dòng mặt hàng đã bán.
2. Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R16: Khi xem hóa đơn điện tử vẫn hiển thị số thứ tự của mặt hàng có tính chất Chỉ là diễn giải, dẫn đến không phản ánh đúng số dòng mặt hàng đã bán.
  • Từ phiên bản R16: Trên các giao diện xem hóa đơn điện tử sẽ không hiển thị số thứ tự của mặt hàng có tính chất Chỉ là diễn giải.
Ví dụ:
1. Kế toán lập chứng từ bán hàng có chọn đến mặt hàng có tính chất Chỉ là diễn giải. Thực hiện Cấp số hóa đơn cho chứng từ với mẫu là Hóa đơn điện tử.

2. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, khi thực hiện chức năng Xem hóa đơn sẽ không hiển thị số thứ tự cho mặt hàng có tính chất Chỉ là diễn giải.

Lưu ý: Thay đổi này áp dụng với cả trường hợp Xem hóa đơn tại các chức năng Phát hành hóa đơn điện tử, Gửi hóa đơn cho khách hàng, Chuyển thành HĐ giấy, Tra cứu hóa đơn


Xem thêm