[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25 > 2. Trên giao diện tìm hợp đồng (F3) có thêm thông tin địa chỉ để dễ dàng xác định được đúng hợp đồng cần thu tiền

2. Trên giao diện tìm hợp đồng (F3) có thêm thông tin địa chỉ để dễ dàng xác định được đúng hợp đồng cần thu tiền


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R25, khi tìm kiếm nhanh Hợp đồng bán trên các chứng từ, kế toán có thể dựa vào thông tin Địa chỉ của khách hàng để làm căn cứ chọn Hợp đồng được nhanh hơn.
2. Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R25: Trên các chứng từ có chọn chi tiết đến Hợp đồng bán, kế toán có thể dựa vào các thông tin như Số hợp đồng, Ngày ký, Khách hàng, Giá trị hợp đồng...
  • Từ phiên bản R25: Trên các giao diện tìm nhanh hợp đồng bán bổ sung thêm thông tin Địa chỉ của khách hàng để có thêm căn cứ chọn hợp đồng bán.
  • Giả sử, lập chứng từ phiếu thu có chọn đến hợp đồng bán.
    1. Xổ danh sách Hợp đồng bán trên cột Hợp đồng bán sẽ hiển thị thêm thông tin Địa chỉ của khách hàng.

2. Hoặc khi nhấn F3 để tìm nhanh nhanh Hợp đồng bán, chương trình hiển thị thêm cột Địa chỉ của khách hàng đã khai báo trên hợp đồng bán.

Lưu ý: Thông tin Địa chỉ trên các giao diện tìm nhanh Hợp đồng bán là thông tin địa chỉ của khách hàng được khai báo trên hợp đồng bán không phải thông tin trên danh mục khách hàng.


Xem thêm