[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25 > 5. Sửa đổi ràng buộc chỉ tiêu [28a] trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT theo phần mềm HTKK 3.8.6

5. Sửa đổi ràng buộc chỉ tiêu [28a] trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT theo phần mềm HTKK 3.8.6


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R25, trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT, chương trình sẽ bỏ ràng buộc chỉ tiêu [28a] phải bé hơn hoặc bằng chỉ tiêu [21] + [21a] + [28] theo phiên bản mới nhất phần mềm HTKK 3.8.6
2. Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R25: Trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT, khi lập tờ khai mà chỉ tiêu [28a] lớn hơn chỉ tiêu [21] + [21a] + [28] thì chương trình sẽ cảnh báo và không cho phép cất tờ khai.
  • Từ phiên bản R25: Nếu chỉ tiêu [28a] lớn hơn tổng các chỉ tiêu [21] + [21a] + [28], khi cất chương trình chỉ cảnh báo và vẫn cho phép cất tờ khai.
Giả sử, kế toán lập Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư kỳ tính thuế tháng 8, trong đó chỉ tiêu [28a] > [21] + [21a] + [28].
- Nếu nhấn No. Chương trình sẽ không thực hiện cất tờ khai và quay trở lại giao diện tờ khai
- Nếu nhấn Yes. Chương trình sẽ thực hiện cất tờ khai.


    Xem thêm