[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 > Khi lập hóa đơn có số tiền chiết khấu lớn hơn giá trị của hóa đơn thì cảnh báo cho người dùng biết, tránh lập hóa đơn với số tiền âm

Khi lập hóa đơn có số tiền chiết khấu lớn hơn giá trị của hóa đơn thì cảnh báo cho người dùng biết, tránh lập hóa đơn với số tiền âm


  

1. Mục đích

Theo quy định của cơ quan thuế thông tin tổng tiền chiết khấu thương mại không được lớn hơn tổng giá trị hàng hóa dịch vụ. Trường hợp, số tiền chiết khấu lớn hơn giá trị bán hàng trên hóa đơn thì lập hóa đơn riêng theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Từ phiên bản AMIS.VN R27, chương trình sẽ cảnh báo khi cất chứng từ có tổng tiền chiết khấu lớn hơn tổng tiền hàng.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R27: Chương trình cho phép hạch toán tổng tiền chiết khấu lớn hơn tổng tiền hàng.

Từ phiên bản R27: Chương trình sẽ cảnh báo khi cất chứng từ có tổng tiền chiết khấu lớn hơn tổng tiền hàng.
  • Giả sử, kế toán lập hóa đơn bán hàng có tổng tiền chiết khấu lớn hơn tổng tiền hàng, khi cất sẽ hiển thị cảnh báo


  Lưu ý:
  • Kế toán sẽ được cảnh báo tương tự khi cất chứng từ bán hàng, giảm giá hàng bán có tổng tiền chiết khấu lớn hơn tổng tiền hàng
  • Đối với chứng từ phát sinh ngoại tệ, chương trình sẽ căn cứ theo số tiền nguyên tệ để cảnh báo
  • Khi nhập khẩu excel các chứng từ bán hàng, hóa đơn bán hàng, giảm giá hàng bán, chương trình chỉ nhập khẩu chứng từ có tổng tiền chiết khẩu nhỏ hơn hoặc bằng tổng tiền hàng.


  Xem thêm