[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Cho phép đăng nhập vào dữ liệu kế toán với tên đăng nhập là: email, mã nhân viên, điện thoại.
2. Khi một máy đang làm việc, có một máy khác thực hiện nâng cấp dữ liệu thì có cảnh báo cần nâng cấp phiên bản để làm việc tiếp.
3. Chuẩn bị dữ liệu mẫu để demo trên mobile và Web.
4. Thay đổi cách đáp ứng xem dữ liệu mẫu để không làm tăng dung lượng sử dụng của khách hàng.
5. Cho phép cập nhật được thông tin loại hợp đồng từ ứng dụng AMIS.VN-BÁN HÀNG và hiển thị được thông tin này lên danh sách hợp đồng để kế toán kiểm tra và xuất danh sách ra Excel làm báo cáo cơ chế khoán.
6. Cải tiến chức năng Nhập khẩu dữ liệu từ excel để quá trình nhập khẩu được nhanh chóng.
7. Cho phép ngầm định thời gian lấy công nợ trên danh sách đề nghị xuất hóa đơn\tab Công nợNăm nay để thuận tiện trong việc kiểm tra phát sinh công nợ khách hàng trong năm và kiểm tra xem có trùng đề nghị xuất hóa đơn hay không.
8. Khi lấy người dùng về ứng dụng AMIS.VN-Kế toán nếu người dùng có vai trò là Quản trị trị ứng dụng kế toán hoặc Quản trị hệ thống AMIS thì tự động chọn vai trò là admin trên dữ liệu kế toán
9. Khi máy chủ kết nối dữ liệu kế toán, bổ sung thông báo cho các máy trạm thoát ra để đảm bảo tính đồng nhất dữ liệu giữa máy chủ và các máy trạm.
10. Khi thu tiền khách hàng hoặc trả tiền nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng thì cho phép chọn ngay tài khoản ngân hàng


 
 
 
 Xem thêm